Home  ·  Cart
Czech Music - 2'nd HalfCzech Music - 2'nd Half

There are a lot of versions of these Czech songs - the Texas versions many times are different from the ones that originated in the Czech Republic, as well as in Texas these songs are being altered with passing years.  We put online the most common versions of the lyrics and melodies sung in Texas and the way we sing them too.  We hope that you can refresh your memory on the songs you heard before or that you can learn some new ones.  On these pages you can find the czech lyrics of the songs along with the english translation to help you understand what the songs are about.  Also we added the pronounciaton of each czech song along with the melody.  Enjoy!

Note: Repeats are marked by "/: and :/"
         Refrain (Refrén) is marked as: "R."

 

 A Já Sám

/: A já sám, vždycky sám, své koníčky osedlám :/
   Své koníčky okšíruju, svou panenku pomiluju
   A já sám, vždycky sám, své koníčky osedlám.

                  

All By Myself 

/: And me myself, always myself, I will saddle my horses :/
   I will saddle my horses, I will make love to my girlfriend.
   And me myself, always myself, I will saddle my horses.
 

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play All By Myself

 

 Andělíčku Můj

Andělíčku můj, já tě pěkně prosím,
Zavolej mi lásku mou,
Ty dobře víš, co v srdci nosím.

Andělíčku můj, touha spát mně nedá,
Pověz proč je láska má
Tak vzdálená a kde mě hledá.

               

Angel Polka 

My angel, I am asking you nicely,
Call my love to me,
You know it really well what I am carrying in my heart.

My angel, the desire won't let me sleep,
Tell me why is my love
So far away and where it is looking for me.

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Angel Polka

Černá Vrána 

 Jedna černá vrána sedí v topoli,
   Druhá včasně z rána sedla vedle ní.
/: A ta třetí povídala, že tam někdy uviděla,
   Tebe lásko má, že jsi byla nevěrná. :/

                  

Black Crow 

   One black crow is sitting in the poplar tree,
   The second one early in the morning sat next to it.
/: And the third one said that it saw at some time,
   You my love, that you were cheating on me. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Black Crow

 

Červená Růžičko

/: Červená růžičko, proč se nerozvíjíš :/
/: Proč ty k nám Pepíčku, proč ty k nám Pepíčku,
   Proč ty k nám nechodíš. :/

/: Kdybych já k vám chodil, ty by jsi plakala :/
/: Červeným šátečkem, červeným šátečkem,
   Oči utírala. :/

/: Proč bych já plakala, když mě nic nebolí :/
/: Milovali jsme se, milovali jsme se,
   Jako dva holuby. :/

/: Jako dva holuby, jako dvě hrdličky :/
/: Dávali jsme sobě, dávali jsme sobě,
   Sladounké hubičky. :/

                  

Red Rose Polka 

/: Red rose, why you are not blooming :/
/: Why you Joe, why you Joe,
   Why you don't come to us. :/

/: If I came to you, you would be crying :/
/: With the red handkerchief, with the red handkerchief,
   You would be wiping your eyes. :/

/: Why would I be crying, if nothing hurts me :/
/: We loved each other, we loved each other,
   Like two pigeons. :/

/: Like two pigeons, like two doves :/
/: We gave each other, we gave each other,
   Sweet kisses. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Red Rose Polka

 

Červená Růžičko

Červená růžičko, proč se nerozvíjíš,
Proč ty k nám Pepíčku, proč ty k nám nechodíš.

Kdybych já k vám chodil, ty by jsi plakala,
Červeným šátečkem, oči utírala.

Proč bych já plakala, když mě nic nebolí,
Milovali jsme se, jako dva holuby.

Jako dva holuby, jako dvě hrdličky,
Dávali jsme sobě, sladounké hubičky.

                  

Red Rose Waltz 

Red rose, why you are not blooming
Why you Joe, why you don't come to us.

If I came to you, you would be crying,
With the red scarf, you would be wiping your eyes.

Why would I be crying, if nothing hurts me,
We loved each other, like two pigeons.

Like two pigeons, like two doves.
We gave each other, sweet kisses.

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Red Rose Waltz

Červená Sukýnka

Když byla jsem maličká
A do školy chodívala,
Vždy mně moje matička
Do šatíček oblékala.

Červená sukýnka musela být,
Bez ní se do školy nedalo jít.
Dnes takovou zase mám
A nejradši ji nosívám.

R.:
Tu červenou sukýnku, 
Nejradši ze všech mám.
Dnes večer ji obléknu,
Až příjdeš chlapče k nám.

Sukýnku pěkne lemovanou,
Zdobenou faldíčkama.
At' nikdy neuvadne 
Láska mezi náma.

                  

Red Skirt 

When I was a little girl
And I was going to school,
Always my mother,
was dressing me.

It had to be the red skirt,
I couldn't go to school without it.
Today I have one just like that
And I like to wear it the most.

R.:
That red skirt,
I like the most out of all,
Tonight I will put it on,
If you, lad, will come to us.

Nicely lined skirt,
Embroidered with folds.
Don't let the love between us
fade away.

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Red Skirt

 

 Do Lesíčka Na Čekanou

/: Do lesíčka na čekanou,
    šel mladý myslivec. :/

/: Měla ho ráda dívenka,
    která šla za ním do lesa, tmavého,
    Měsíc jim svítil na cestu,
    Když za ním kráčela. :/

                   

Waiting In The Woods Waltz 

/: To the woods to wait
   went one young hunter. :/

/: A girl that liked him
   was following him to the dark forest,
   The moon was shining at their path,
   when she was walking behind him. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Waiting In The Woods

 

 Julajda Polka

Ten panský kočí, má modré oči,
On se mě vyptáva, kde já spím v noci.

R.:
Julajda, Julajda, já tě mám ráda,
Julajda, Julajda, já tě ráda mám.

A já spím sama na naší půdě,
Žádný tam za mnou vylézt nemůže.
 
Čtyři tam lezli, jeden tam zůstal,
Jak jsi se, Pepičku, jak jsi se vyspal.

Já jsem se vyspal, ale jen málo,
Mně se tam něco hezkého zdálo.

                    

Julida Polka 

The carriage driver, he has blue eyes,
He is asking me where am I sleeping at night.

R.:
Julida, Julida, I like you,
Julida, Julida, you I like.

And I sleep by myself in our attic,
Nobody can climb up there to see me.

Four of them climbed there, one stayed there,
How did you, Joe, how did you sleep.

I slept, but only a little,
I was dreaming about something nice.

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Julida Polka

 

 Když Já Libě Spím

Když já libě spím, o ničem nevím,
S tebou srdce mé, s tebou se bavím.
Když já libě spím, máš mně nechat spát,
Když se probudím, máš mně milovat.

Na ten dnešní den, měl jsem libý sen,
Spatřil jsem tebe, v krásné zahradě.
V krásné zahradě, v líbezném sadě,
Mezi růžemi, jsme se bavili.

                      

Dreamland Waltz 

When I sleep peacefully, I don't know about anything,
With you my sweetheart, with you I am enjoying myself.
When I sleep peacefully, you should let me sleep,
When I wake up, you should love me.

Today I had a pleasant dream,
I saw you in a beautiful garden.
In a beautiful garden, in a lovely orchard,
In between the roses we were enjoying ourselves.

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Dreamland Waltz

 

 Když Jsem Šel Od Vás

/: Když jsem šel od vás,
    byl překrásný čas. :/

/: Kapr se ve vodě házel,
    když jsem milou doprovázel dnes
    a dnes už naposled. :/

               

When We Parted Waltz 

/: When I was leaving from your house,
   it was a wonderful time. :/

/: The carp was jumping in the water,
   when I was escorting my darling  today
   and today the last time. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play When We Parted Waltz

 

Když Jsme Opustili Shiner


/: Když jsme opustili Shiner, slunce svítilo :/
/: Piva bylo dosti a jídla do sytosti :/
   Když jsme opustili Shiner, slunce svítilo.

/: Když jsme opustili pivovar, bečka byla prázdná :/
/: A my jsme popíjeli a dobře jsme se měli :/
   Když jsme opustili pivovar, bečka byla prázdná.
 
                    

Shiner Song 


/: When we left Shiner, the sun was shining :/
/: The beer was plentiful, 
and the food was filling :/
   When we left Shiner, the sun was shining.

/: When we left the brewery, the beer keg was empty :/
/: And we had drank a lot, and we felt real good :/
   When we left the brewery, the beer keg was empty.
     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Shiner Song

 

 Krásná Pasačka

/: Krásná pasačka ovečky pásla,
   v zelenem háji pod javorem. :/

/: Dej mi hubičku, můj andělíčku,
   by se slavíček neprobudil. :/

/: Tichá hubička přece slavíčka
   v zeleném háji probudila. :/

/: Vyletěl výše, zazpíval tiše,
   krásná pasačka zaplakala. :/

                    

Beautiful Shepherdess 

/: Beautiful shepherdess was grazing sheep,
   in a green grove under the maple. :/

/: Give me a kiss, my little angel,
   so the little nightingale doesn't wake up. :/

/: The silent kiss woke the little nightingale
   anyway in the green grove. :/

/: It flew up higher, sang quietly,
   beautiful shepherdess cried. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Beautiful Shepherdess

 

 Na Naší Půdě Straší

/: Na naší půdě straší,
  
až z toho vstávají vlasy. :/
/: Honza na žebříku, nadělá cavyků,
   když na tu půdu leze, udělá bum na dveře. :/

                     

Haunted Garret Waltz 

/: In our attic there is somebody haunting,
   that even the hair on the head is standing up. :/
/: Jack on the ladder is making a fuss,
   when he is climbing to the attic, he bangs on the door. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Haunted Garret Waltz

 

Okolo Měsíce 

/: Okolo měsíce,
   Kola se dělají. :/
/: A ty naše panenky, a ty naše panenky,
   Tisíce hledají. :/

/: Tisíce hledají,
   Samé nic nemají. :/
/: Jen ty jedny šatečky, jen ty jedny šatečky,
   Co na sobě mají. :/

/: V pátek je vyperou,
   V sobotu naškrobí. :/
/: V neděli na ulici, v neděli na ulici,
   Parádu dělají. :/

                  

Around the Moon

/: Around the moon,
   There are hoops being made.  :/
/: And our girls, and our girls,
   They are looking for thousands of them. :/

/: They are looking for thousands of them,
   But they don't have anything themselves. :/
/: Only that one dress, only that one dress,
   That they are wearing. :/

/: On Friday they will wash it,
   On Saturday they will starch it. :/
/: On Sunday on the street, on Sunday on the street,
   They are showing off. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Around The Moon

 

 íď Pepíčku K Nám

/: Příď Pepíčku k nám, já tě ráda mám. :/
   Mám koláče napečené,
   a kafé mám navařené.
   Příď Pepíčku k nám, já tě ráda mám.

/: Příď Pepíčku k nám, já tě ráda mám. :/
   Po večeři popijem si,
   piva a trošku vina dam si.
   Příď Pepíčku k nám, já tě ráda mám.

                     

Come Joe To Us 

/: Come Joe to us, I like you. :/
   I've got baked kolaches,
   and coffee is ready.
   Come Joe to us, I like you.

/: Come Joe to us, I like you. :/
   After the supper we will drink some,
   beer and a little of wine I will have.
   Come Joe to us, I like you.

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Come Joe To Us

 

 Sedlák

/: Co sedláci co děláte?
  
Máte pole, neoráte. :/

   Oni pole neorali,
   Rozmarínku nasázeli.
   Rozmarínka špatně zešla,
   Má panenka teď za mnou přišla.

                    

Lazy Farmer Waltz 

/: What are you farmers doing?
   You have a field and you are not plowing. :/

   They didn't plow the field,
    they planted the rosemary.
    The rosemary came up poorly,
    my girlfiend came up to me.

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Lazy Farmer Waltz

Sirotek 

   Já jsem sirotek, v Praze rozený,
/: Otce nemám, matky neznám,
   Jsem opuštený. :/

   Otče, otče můj, kdes dal rozum svůj?
/: Zanechal's zde sirotečka,
   zkazil život můj. :/

    Matko, matko má, tam s andělama,
 /: Vzpomínám si vždy na tebe,
    drahá matko má. :/

                  

The Orphan Waltz 

   I am an orphan, born in Praha (Prague),
/: I don't have a father, I don't know my mother,
   I am abandoned. :/

   Father, my father, where did you put your wisdom?
/: You left here an orphan,
   you ruined my life. :/

   Mother, my mother, over there with the angels,
/: I always remember you,
   my dear mother. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play The Orphan Waltz

 

 Stavěli Tesaři

   Stavěli tesaři, zedníkům lešení,
/: Pod ním se prochází moje potěšení. :/

   Moje potěšení, modré oči máte,
/: A já se vás bojím, že mně oklamáte. :/ 

                  

Carpenter's Waltz 

   Carpenters were building a scaffold for the bricklayers,
/: Under it my darling is strolling. :/

   My darling, blue eyes you have,
/: And I am worried that you will lie to me. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Carpenter's Waltz

 

 U Studánky

   U studánky seděla,
   do vodičky hleděla.
/: Spatřila malou rybičku,
   jak polykala vodičku. :/

   Rybičko ty's němá tvář,
   já slyšela že kouzla znáš.
/: Ty víš co trápí srdce mé,
   ty víš kde můj miláček je. :/

         

At The Spring 

   At the spring she was sitting ,
   into the water she was looking .
/: She spotted a little fish,
   and how it was swallowing water. :/

   Little fish, you are a silent face,
   I heard that you know magic tricks.
/: You know what is bothering my heart,
   you know where my darling is. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play At The Spring

 

 Vstávej má milá

   Vstávej má milá, už je den bílý,
/: Pojedeme do háje trhat květiny. :/

   Já bych vstávala, hlava mě bolí,
/: Vem bílý šáteček, a zavaž mě ji. :/

               

Arise My Darling 

   Arise my darling, the day is already bright,
/: We will go to the grove to pick the flowers. :/

   I would arise, but my head hurts,
/: Take a white scarf and tie it around me. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Arise My Darling Polka

Click to Play Arise My Darling Waltz

 

 Zahučeli Hory 

   Zahučely hory, zahučely lesy,
/: Kam jste se poděli, kam jste se poděli,
   moje mladé časy. :/

   Moje mladé časy, neužily krásy,
/: Moje mladé léta, moje mladé léta,
   neužily světa. :/
 

                  

Roaring Mountain

   Mountains were roaring, woods were roaring,
/: Where did you go, where did you go,
   my young days. :/
 

   My young days, they did not enjoy the beauty,
/: My young years, my young years,
   they did not enjoy the world. :/

     

Click to Hear the Pronunciation
 

Click to Play Roaring Mountains
Copyright 2016 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com