Home  ·  Cart
Jokes

A husband comes home late:
"Where have you been so long?
And don't tell me that at work!"
"I'm sorry, but I was at work.
But when everyone left, they forgot to wake me up."

Manžel se vrací domů pozdě:
"Kdes byl tak dlouho?
A hlavně mi netvrď, že v práci!"
"Promiň, ale byl jsem v práci.
Ale když všichni odešli,  zapomněli mne vzbudit."

Two gentlemen are approaching in the park
and both of them are dragging their right leg behind them.
One of them looks at the other with an understanding,
points towards his leg and says:
"Vietnam, 1973."
And the other one points with his finger behind him and says:
"A dog poo, ten meters back."

Dva pánové jdou proti sobě v parku
a oba za sebou táhnou pravou nohu.
Jeden se na druhého s porozuměním podívá,
ukáže si na nohu a říká:
"Vietnam, 1973."
A druhý ukáže palcem za sebe a říká:
"Psí hovno, deset metrů zpátky."

"Why did you come two hours late to work?"
"Yesterday you told me to read the paper at home ..."

"Proč jste přišel o dvě hodiny později do práce?"
  "Včera jste mi řekl, abych si noviny přečetl doma ..."

"I was vacationing in Tatra Mountains.
There was a gorgeous echo!  I called one time 'hello'
and it repeated itself five times!"
"That's nothing.  In our apartment if you sneeze one time,
it will echo ten times 'Bless you'!"

"Byl jsem na dovolené v Tatrách.
Tam byla nádherná ozvěna!  Jednou jsem zavolal 'haló'
a ozvalo se to ještě pětkrát!"
"To je nic.  U nás v bytě stačí jednou kýchnout,
a ozve se desetkrát 'Na zdraví'!"

Arnold Schwarzenegger has it long.
Madonna doesn't have it at all.
Pope has it but he doesn't use it.
What is it?
Last name!
 

Arnold Schwarzenegger to má dlouhé.
Madonna to nemá vůbec.
Papež to má, ale nepoužívá to.
Co je to?
Příjmení.

"Do you know how to swim?"
"Yes."
"And where did you learn it?"
"In the water."

"Umíte plavat?"
"Ano."
"A kde jste se to naučil?"
"Ve vodě."

Copyright 2022 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com